Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wat spreken we met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten.

E-liquid Storage Nederland B.V. streeft naar 100% klanttevredenheid. Wij zullen er alles aan doen om verwachtingen na te komen en te doen wat wij beloven. Mocht u desondanks niet tevreden zijn of een probleem hebben met onze dienstverlening en/of producten, neem dan direct contact met ons op. Dan kunnen we zo snel mogelijk op zoek naar een oplossing.

E-liquid Storage Nederland B.V.
De Boomgaard 54
2396vt Koudekerk aan den Rijn
KvK nummer: 67266401
BTW nummer: 856904089B01
Bank: NL47 KNAB 0257 0222 87

E-mail: r.laurier@e-liquidstorage.nl 
Telefoon (+31) 0611053562


 


INHOUDSOPGAVE
ARTIKEL 1 Toepasselijkheid
ARTIKEL 2 Overeenkomsten en aanbiedingen
ARTIKEL 3 Prijzen en kosten
ARTIKEL 4 Betalingen
ARTIKEL 5 Levering
ARTIKEL 6 Eigendom
ARTIKEL 7 Ruilen en herroepingsrecht
ARTIKEL 8 Garantie en aansprakelijkheid
ARTIKEL 9 Overmacht
ARTIKEL 10 Intellectueel eigendom / copyright / merken
ARTIKEL 11 Privacy persoonsgegevens
ARTIKEL 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
ARTIKEL 13 Diversen
ARTIKEL 14 Algemene regels gebruik van een elektrische sigaret
ARTIKEL 15 Begrippen


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten met E-liquid Storage Nederland B.V. tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan iedere bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon van de internetsite die met E-liquid Storage Nederland B.V.
 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling betekent dat de cliënt deze Algemene Voorwaarden accepteert en minimaal 18 jaar of ouder is.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden zijn deze alleen van toepassing indien E-liquid Storage Nederland B.V.
 hiermee uitdrukkelijk schriftelijk is ingestemd.

Indien wordt afgeweken van bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden dient dit uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in deze situatie onverkort van kracht.


E-liquid Storage Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

E-liquid Storage Nederland B.V. is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliënt verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per e-mail is verzonden naar het door de cliënt opgegeven e-mailadres.

2.2 De cliënt en E-liquid Storage Nederland B.V.
 komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de cliënt is verzonden. De elektronische bestanden van E-liquid Storage Nederland B.V. gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.3 Indien een overeenkomst anders dan onder 2.1 tot stand komt, geldt de door cliënt getekende overeenkomst "met datum" als definitieve opdracht.

2.4 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Alle aanbiedingen van E-liquid Storage Nederland B.V.
 zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.


ARTIKEL 3 PRIJZEN EN KOSTEN
3.1 Alle door E-liquid Storage Nederland B.V. vermelde prijzen op de website zijn uitgedrukt in euro's inclusief omzetbelasting (B.T.W.).

3.2 E-liquid Storage Nederland B.V.
 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 De hoogte van de omzetbelasting (B.T.W), verzend- en administratiekosten staan zoveel mogelijk op de internetsite vermeld.

3.4 Ten aanzien van bepaalde betaal -en/of bezorgmethoden kunnen nadere voorwaarden en kosten gelden. Indien dit het geval is wordt dat op de internetsite vermeld.

3.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur van deze aanbiedingen. Dit wordt op de internetsite vermeld.

3.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

3.7
 E-liquid Storage Nederland B.V. behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de cliënt, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


ARTIKEL 4 BETALINGEN
4.1 Cliënt dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (B.T.W.), verzendkosten en evt. overige kosten vooraf over te maken op bankrekening ten name van E-liquid Storage Nederland B.V. onder vermelding van besteldatum en ordernummer. De kosten voor een internationale betaling komen voor rekening van de cliënt.

4.2 Indien een overeenkomst tot stand komt zoals bedoeld onder 2.2, gelden de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in de door cliënt getekende overeenkomst.

4.3 Indien cliënt met de betalingen in gebreke blijft, is E-liquid Storage Nederland B.V.
 gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.


ARTIKEL 5 LEVERING
5.1 E-liquid Storage Nederland B.V. verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen 24 uur na ontvangst van de betaling. Wanneer het door u bestelde artikel niet voorradig is dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Dit is ook het geval wanneer de levertijd langer dan 2 dagen in beslag gaat nemen.

5.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen binnen 30 dagen worden geretourneerd.

5.3 Levering vindt plaats op het door de cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Wanneer -om welke reden dan ook- het door ons ingeschakelde postbedrijf uw bestelling niet bij u aan kan bieden, neemt u dan a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op. Hiermee voorkomt u dat het betreffende postbedrijf uw pakket aan ons retourneert. Wanneer het postbedrijf uw pakket aan ons geretourneerd heeft omdat het niet afgeleverd kon worden zijn we genoodzaakt u nogmaals verzendkosten in rekening te brengen om uw pakket opnieuw aan te laten bieden.ARTIKEL 6 EIGENDOM
6.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan E-liquid Storage Nederland B.V. verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de cliënt opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de cliënt in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening.

Eventuele retourzendingen aan E-liquid Storage Nederland B.V.
 zijn voor rekening van de cliënt. Tevens dient cliënt er voor zorg te dragen dat eventuele retourzendingen onbeschadigd en in de originele verpakking aangetekend dienen te geschieden.


ARTIKEL 7 RUILEN EN HERROEPINGSRECHT
7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren mits het artikel in originele staat en ongebruikt is. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar E-liquid Storage Nederland B.V. zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via r.laurier@e-liquidstorage.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten."

7.2 E-liquids, e-sigaretten, coils en andere toebehoren waarvan de verzegeling is gebroken (lees : open zijn gemaakt waardoor de sluiting is verbroken) kunnen niet worden geretourneerd uit veiligheid- en hygiënisch oogpunt.

7.3 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliënt.


ARTIKEL 8 GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Voor alle garantiegevallen geldt: als u artikelen wil retourneren, neem eerst contact op met de klantenservice. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de wettelijke rechten die al van toepassing zijn op u als consument.

Let op: Wij kunnen niet garanderen dat onze producten in combinatie met andere artikelen dan bij ons gekocht, zullen werken. Mocht ons product niet werken met het product uit een andere webshop, kunnen wij hier dan ook geen garantie op geven.

Let op: de garantie geldt alleen voor technische defecten. Kleurverschillen ontstaan door gebruik van de producten vallen hier niet onder.

Batterijen
Batterijen hebben over het algemeen een garantie van 2 maanden. Indien de batterij niet meer werkt, kan deze retour worden gestuurd en wordt deze kosteloos vervangen. Zelfs bij deskundig gebruik kan een vermindering van capaciteit na verloop van tijd en gebruik niet geheel uitgesloten worden. Derhalve valt een voorzienbare capaciteitsvermindering buiten de garantie.

Atomizers, coils en clearomizers
Atomizers, coils of verstuivers en clearomizers worden werkend geleverd. Indien dit bij ontvangst niet het geval blijkt, kunnen deze retour worden gestuurd en worden deze kosteloos vervangen (DOA). De levensduur van een atomizer is verschillend.

E-liquids
E-liquids zijn uitgesloten van garantie. Kleurverschil van e-liquid is een normaal verschijnsel en treedt bij elke e-liquid op. Dit is geen reden om te worden geretourneerd.

Overige artikelen
Garantie zoals weergegeven bij het artikel.

8.2
 E-liquid Storage Nederland B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van E-liquid Storage Nederland B.V.

8.3 E-liquid Storage Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 E-liquid Storage Nederland B.V. i
s nimmer aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische sigaret en/of e-liquids. Lees de algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u besluit om een elektrische sigaret te gaan gebruiken.

8.5 Indien E-liquid Storage Nederland B.V.
, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

8.6 Alle links welke E-liquid Storage Nederland B.V.
 op haar internetsite opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn, zijn louter informatief. E-liquid Storage Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


ARTIKEL 9 OVERMACHT
9.1 In geval van overmacht is E-liquid Storage Nederland B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliënt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliënt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatie- netwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

ARTIKEL 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM / COPYRIGHT / MERKEN
10.1 De cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij E-liquid Storage Nederland B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de cliënt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van E-liquid Storage Nederland B.V.
, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


ARTIKEL 11 PERSOONSGEGEVENS
11.1 De gegevens die door de cliënt worden verstrekt, worden door E-liquid Storage Nederland B.V. vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de internetsite
Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

11.2 E-liquid Storage Nederland B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde de Nederlandse privacy- regels- en wetgeving in acht.

11.3  E-liquid Storage Nederland B.V. verstrekt geen onnodige klantgegevens aan derden.ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.ARTIKEL 13  DIVERSEN
13.1 E-liquid Storage Nederland B.V. is gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, Foreeststraat 16, 2396 CV en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
onder nr. 67266401.

13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar een van de e-mailadressen zoals staan aangegeven op de internetsite.

13.3 Wanneer door E-liquid Storage Nederland B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat E-liquid Storage Nederland B.V. deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.ARTIKEL 14  ALGEMENE REGELS BIJ GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCHE SIGARET
1. Laad batterijen altijd op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de starters set. Laad geen batterijen van andere merken op met de bijgeleverde USB lader en AC adapter uit de starters set. Het uitwisselen van USB laders, AC adapters en batterijen van andere merken is geheel voor eigen risico.

2. Bescherm batterijen tegen beschadiging door scherpe voorwerpen en/of water. Vervoer uw elektrische sigaret altijd in een stevige case of dergelijks. Voorkom het laten vallen van batterijen, een batterij is niet schokbestendig en kan hierdoor onherstelbaar beschadigen. Maak contactpunten van laders en batterijen regelmatig schoon. Dit voorkomt laadproblemen.

3. Volg altijd nauwkeurig de gebruiksaanwijzing op zoals beschreven in de handleiding van een starters set, of zoals op de website staat beschreven. Alle onderdelen van een elektrische sigaret zijn uitsluitend bestemd om deze als zodanig te gebruiken. Neem bij falen van één van de onderdelen binnen de garantietermijn contact met ons en volg de instructies op die u meegedeeld worden. Door het zelf aanbrengen van aanpassingen aan een elektrische sigaret in originele staat, vervalt de garantie en aansprakelijkheid.

4. Het gebruik van een elektrische sigaret is niet geschikt voor personen jonger als 18 jaar, personen met hart en/of bloeddruk klachten, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, personen met een allergie voor één van de ingrediënten en astmapatiënten. Door een bestelling te plaatsen op de website verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent en niet voldoet aan de zojuist beschreven gezondheidsklachten en/of zwangerschapscondities.

5. Door gebruik slijt een atomizer, clearomizer of cartomizer. Na verloop van tijd (afhankelijk van het gebruikersgedrag) zult u deze onderdelen moeten vervangen. Ook batterijen zullen af en toe vervangen moeten worden. De meeste batterijen kunnen ongeveer 300 keer opgeladen worden, daarna verliezen ze hun kracht en kunt u beter een nieuwe aanschaffen.

6. De omschrijvingen van de smaken van de e-liquids op de website zijn van persoonlijke aard. Smaken zijn verschillend!

7. Het gebruik van een elektrische sigaret is voor eigen risico. E-liquid Storage Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van een elektrische sigaret, anders dan is aangeven in de gebruiksaanwijzing of op de website staat vermeld.

8. E-liquid Storage Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor gezondheidsklachten door het gebruik van een elektrische sigaret en/of e-liquids. Lees de algemene adviezen, waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen goed door voor u besluit om een elektrische sigaret te gaan gebruiken.

9. Elektrisch roken is een alternatieve manier van roken. Wees ervan bewust dat u nicotine binnenkrijgt als u e-liquids gebruikt met nicotine. Nicotine is een verslavende stof en is slecht voor hart en bloedvaten. Het gebruik van e-liquids met en zonder nicotine is voor eigen risico.

10. E-liquid is giftig bij inname anders dan door inhalering bij verdamping, en niet bestemd voor orale inname. E-Liquid is alleen bestemd voor in het gebruik van een elektrische sigaret, op voorgeschreven wijze.
 

Artikel 15 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met E-liquid Storage Nederland B.V.;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door E-liquid Storage Nederland B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;Koudekerk aan den Rijn, november 2017